Europska agencija za lijekove otkriva novu strukturu

27.09.2013.

Europska agencija za lijekove (EMA) objavila je podatke o svojoj novoj organizacijskoj strukturi. Promjene će iz temelja reorganizirati operacije EMA-e za podršku te poboljšati njegu oko javnog i životinjskog zdravlja kao i ulogu u Europskom regulatornom sustavu za lijekove.

Nova struktura odražava obnovljeni fokus na tri ključna elementa:
Kako bolje podržavati znanstveni rad EMA odbora
Kako bolje dijeliti znanja i informacije koje Agencija drži u cijeloj mreži regulacije lijekova Europske unije (EU)
Kako bolje zadovoljiti potrebe dionika i partnera Agencije.

Više na:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/09/news_detail_001886.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1