Nabava

PROCUREMENT NOTICE

Procurement procedure for persons not obligated to the public procurement act (version 2.0), in accordance with the call for proposals “Increase of the development of new products and services which supervene from research and development activities” 

DATE OF PROCUREMENT NOTICE

April 9, 2019

PROCUREMENT TITLE

Efficacy tests of poultry vaccine strain against infectious bronchitis, Publication reference: 2/2019

NAME AND ADDRESS OF CONTRACT AUTHORITY

Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok, PIN: 25555531112

CONTACT INFORMATION

Zdenko Širanović
+385 1 33 88 988
Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok
zdenko.siranovic@dechra.com

BASIC INFORMATION ON TECHNICAL DETAILS ABOUT SUBJECT OF THE PROCUREMENT

Subject of procurement are services for study design of the efficacy test of the vaccine strain against infectious bronchitis. The procurement is not divided into lots and the Tenderer must submit a tender for the entire subject of the procurement.

TYPE OF PROCUREMENT PROCEDURE

Procedure with publication of the Procurement notice

DEADLINE FOR OFFER SUBMISSION

April 29, 2019 at 12:00 local time

The offer, together with accompanying documentation has to be submitted in Croatian or English language. The offer shall be submitted in a sealed envelope, directly to the Contracting Authority or by postal services to the address: Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok. 

E-MAIL ADRESS/LOCATION WHERE ADDITIONAL INFORMATION ARE AVAILABLE

Complete tender documentation with belonging appendixes is available on the web page of Contracting Authority: http://www.genera.hr/hr/2/nabava

Documentation can be downloaded HERE.

Communication and any other exchange of information between Tenderer and Contracting Authority shall be in written form. If you have any problems with downloading the documentation please contact us.

 

PROCUREMENT NOTICE

Procurement procedure for persons not obligated to the public procurement act (version 2.0), in accordance with the call for proposals “Increase of the development of new products and services which supervene from research and development activities” 

DATE OF PROCUREMENT NOTICE:February 20, 2019

PROCUREMENT TITLE

Efficacy tests of poultry vaccine strain against infectious bronchitis, Publication reference: 1/2019

NAME AND ADDRESS OF CONTRACT AUTHORITY

Genera d.d.
Kalinovica
Svetonedeljska cesta 2
10436 Rakov Potok
PIN: 25555531112

CONTACT INFORMATION

Zdenko Širanović
+385 1 33 88 988
Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok
zdenko.siranovic@dechra.com 

BASIC INFORMATION ON TECHNICAL DETAILS ABOUT SUBJECT OF THE PROCUREMENT

Subject of procurement are services for study design of the efficacy test of the vaccine strain against infectious bronchitis. The procurement is not divided into lots and the Tenderer must submit a tender for the entire subject of the procurement.

TYPE OF PROCUREMENT PROCEDURE

Procedure with publication of the Procurement notice

DEADLINE FOR OFFER SUBMISSION: March 12, 2019 at 12:00 local time

The offer, together with accompanying documentation has to be submitted in Croatian or English language. The offer shall be submitted in a sealed envelope, directly to the Contracting Authority or by postal services to the address: Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok.

E-MAIL ADRESS/LOCATION WHERE ADDITIONAL INFORMATION ARE AVAILABLE

Complete tender documentation with belonging appendixes is available on the web page of Contracting Authority: http://www.genera.hr/hr/2/nabava

Documentation can be downloaded HERE.

Communication and any other exchange of information between Tenderer and Contracting Authority shall be in written form. If you have any problems with downloading the documentation please contact us.PROCUREMENT NOTICE

Procurement procedure for persons not obligated to the public procurement act (version 2.0), in accordance with the call for proposals “Increase of the development of new products and services which supervene from research and development activities” 

DATE OF PROCUREMENT NOTICE:February 15, 2019 

PROCUREMENT TITLE

Detailed and critical summaries (DaCS) for a dossier for immunological veterinary medicinal products, Publication reference: 15/2019 

NAME AND ADDRESS OF CONTRACT AUTHORITY

Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok, PIN: 25555531112

CONTACT INFORMATION

Zdenko Širanović
+385 1 33 88 988
Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok zdenko.siranovic@dechra.com

 

BASIC INFORMATION ON TECHNICAL DETAILS ABOUT SUBJECT OF THE PROCUREMENT

Subject of procurement are services for detailed and critical summaries (DaCS) on safety documentation for a dossier for immunological veterinary medicinal products as follows:

  • Detailed and critical summaries on safety documentation for a dossier for immunological veterinary medicinal products
  • Detailed and critical summaries on efficacy documentation for a dossier for immunological veterinary medicinal products
  • Description of veterinary medicinal product: live poultry vaccine against infectious bursal disease

The procurement is not divided into lots and the Tenderer must submit a tender for the entire subject of the procurement.

TYPE OF PROCUREMENT PROCEDURE

Procedure with publication of the Procurement notice

DEADLINE FOR OFFER SUBMISSION

March 7, 2019 at 12:00 local time

The offers can be submitted directly to the Contracting Authority or by postal services to the address: Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok, or in case of electronic offer, to the e-mail address: zdenko.siranovic@dechra.com.

 

E-MAIL ADRESS/LOCATION WHERE ADDITIONAL INFORMATION ARE AVAILABLE:

Complete tender documentation with belonging appendixes is available on the web page of Contracting Authority: http://www.genera.hr/hr/2/nabava 

Documentation can be downloaded HERE.

Communication and any other exchange of information between Tenderer and Contracting Authority shall be in written form. If you have any problems with downloading the documentation please contact us.

 

OBAVIJEST O NABAVI

Postupak nabave sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NoJN), trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, referentna oznaka: KK.01.2.1.01.

DATUM OBJAVE:

26.11.2018.

NAZIV NABAVE:

SPF jaja, podloge, kemikalije i reagensi te laboratorijski pribor i potrošni materijal, Evidencijski broj nabave: 12/2018 

NAZIV I ADRESA NARUČITELJA:

Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok, OIB: 25555531112 

KONTAKT PODACI:

Zdenko Širanović
+385 1 33 88 988
Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok
zdenko.siranovic@dechra.com

OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave su SPF jaja, podloge, kemikalije i reagensi te laboratorijski pribor i potrošni materijal za potrebe istraživačkog laboratorija. 

Predmet nabave podijeljen je u 8 grupa te ponuditelji imaju mogućnost podnijeti ponudu za jednu, nekoliko ili svih 8 grupa predmeta nabave:

Grupa 1: Laboratorijski pribor 1 za provođenje molekularno-bioloških analitičkih tehnika

Grupa 2: Podloge, kemikalije i reagensi 1 za provođenje molekularno-bioloških analitičkih tehnika

Grupa 3: Laboratorijski pribor 2 za provođenje molekularno-bioloških analitičkih tehnika

Grupa 4: Podloge, kemikalije i reagensi 2 za provođenje molekularno-bioloških analitičkih tehnika

Grupa 5: Laboratorijski pribor 3 za provođenje molekularno-bioloških analitičkih tehnika

Grupa 6: Laboratorijski pribor 4 za provođenje molekularno-bioloških analitičkih tehnika

Grupa 7: Laboratorijski pribor 5 za provođenje molekularno-bioloških analitičkih tehnika

Grupa 8: SPF jaja za provođenje laboratorijskih istraživanja

VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Postupak s objavom Obavijesti o nabavi

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 17.12.2018. do 12:00 h

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno Naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja: Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok. 

ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA:

Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici Naručitelja: http://www.genera.hr/hr/2/nabava

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila.PROCUREMENT NOTICE

Procurement procedure for persons not obligated to the public procurement act (version 2.0), in accordance with the call for proposals “Increase of the development of new products and services which supervene from research and development activities”

DATE OF PROCUREMENT NOTICE:November 12, 2018

PROCUREMENT TITLE:

Detailed and critical summaries (DaCS) for a dossier for immunological veterinary medicinal products, Publication reference: 14/2018

NAME AND ADDRESS OF CONTRACT AUTHORITY:

Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok, PIN: 25555531112

CONTACT INFORMATION:

Zdenko Širanović
+385 1 33 88 988
Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2
10436 Rakov Potok
zdenko.siranovic@dechra.com

BASIC INFORMATION ON TECHNICAL DETAILS ABOUT SUBJECT OF THE PROCUREMENT:

Subject of procurement are services for detailed and critical summaries (DaCS) on safety documentation for a dossier for immunological veterinary medicinal products as follows:

  • Detailed and critical summaries on safety documentation for a dossier for immunological veterinary medicinal products
  • Detailed and critical summaries on efficacy documentation for a dossier for immunological veterinary medicinal products
  • Description of veterinary medicinal product: live poultry vaccine against infectious bronchitis virus

The procurement is not divided into lots and the Tenderer must submit a tender for the entire subject of the procurement.

TYPE OF PROCUREMENT PROCEDURE: Procedure with publication of the Procurement notice

DEADLINE FOR OFFER SUBMISSION: December 3, 2018 at 12:00 local time

The offer, together with accompanying documentation has to be submitted in Croatian or English language. The offer shall be submitted in a sealed envelope, directly to the Contracting Authority or by postal services to the address: Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok. 

E-MAIL ADRESS/LOCATION WHERE ADDITIONAL INFORMATION ARE AVAILABLE:

Complete tender documentation with belonging appendixes is available on the web page of Contracting Authority: http://www.genera.hr/hr/2/nabava

Documentation can be downloaded HERE

Communication and any other exchange of information between Tenderer and Contracting Authority shall be in written form. If you have any problems with downloading the documentation please contact us.

 

Predmet nabave je nabava opreme i izgradnja integrirane fotonaponske ICT elektrane za vlastitu potrošnju u svrh povećanja energetske učinkovitosti poduzeća.

Podaci o vrsti, opsegu i općoj prirodi radova koji će se pružati te tehničke specifikacije, opis posla i druge relevantne tehničke pojedinosti predmeta nabave su definirani u Troškovniku i u Glavnom projektu koji čine sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje.

Dokumentaciju za nadmetnje možete preuzeti OVDJE.

 

Predmet: Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u svezi provedbe postupka nabave za izgradnju integrirane fotonaponske ICT elektrane za vlastitu potrošnju

Poduzeće Genera d.d. obavlja postupak nabave za projekt izgradnje fotonaponskog ICT sustava temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.‐2020., referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.04.1.01.0068. Nabava se provodi u sklopu projekta pod nazivom „Izgradnja fotonaponske elektrane GENERA za potrebe proizvodnog pogona“ referentnog broja: KK.04.1.1.01.0068, koji sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Temeljem dodatka 2. „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi“, članka 5. Naručitelj je obvezan objaviti Obavijest o nabavi (u daljnjem tekstu: OoN). OoN se objavljuje na internetskoj stranici https://strukturnifondovi.hr/ . Postupku objave obavijesti o nabavi prethodi javno savjetovanje. Javno savjetovanje objavljeno je na mrežnim stranicama poduzeća Genera d.d. u periodu od 19.09.2018. do 26.09.2018. na kojim je dostupna sva dokumentacija o nabavi sa pripadajućim prilozima i dodacima.

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u predviđenom roku za prethodno savjetovanje dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: hrvoje.bartovcak@dechra.com.

Nakon provedenog savjetovanja naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na mrežnim stranicama.

Troškovnik možete preuzeti OVDJE

Dokumentaciju za nadmetnje možete preuzeti OVDJE.

PROCUREMENT NOTICE
September 5, 2018

Procurement procedure for persons not obligated to the public procurement act (version 2.0), in accordance with the call for proposals “Increase of the development of new products and services which supervene from research and development activities”

DATE OF PROCUREMENT NOTICE:September 5, 2018

PROCUREMENT TITLE

Efficacy tests of poultry vaccine strain against infectious bronchitis, Publication reference: 13/2018 

NAME AND ADDRESS OF CONTRACT AUTHORITY

Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok, PIN: 25555531112

CONTACT INFORMATION

Zdenko Širanović
+385 1 33 88 988
Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok
zdenko.siranovic@dechra.com 

BASIC INFORMATION ON TECHNICAL DETAILS ABOUT SUBJECT OF THE PROCUREMENT

A subject of procurement are services for efficacy tests of poultry vaccine strain against infectious bronchitis. The procurement is not divided into lots and the Tenderer must submit a tender for the entire subject of the procurement.

TYPE OF PROCUREMENT PROCEDURE

Procedure with publication of the Procurement notice

 

DEADLINE FOR OFFER SUBMISSION

September 25, 2018 at 12:00 local time

The offer, together with accompanying documentation has to be submitted in Croatian or English language. The offer shall be submitted in a sealed envelope, directly to the Contracting Authority or by postal services to the address: Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok.

E-MAIL ADRESS/LOCATION WHERE ADDITIONAL INFORMATION ARE AVAILABLE:

Complete tender documentation with belonging appendixes is available on the web page of Contracting Authority: http://www.genera.hr/hr/2/nabava

Documentation can be downloaded HERE.

Communication and any other exchange of information between Tenderer and Contracting Authority shall be in written form. If you have any problems with downloading the documentation please contact us.

 

PROCUREMENT NOTICE
July 10, 2018

DATE OF PROCUREMENT NOTICE: July 20,2018

PROCUREMENT TITLE

Efficacy tests of poultry vaccine strain against infectious bronchitis, Publication reference: 11/2018

NAME AND ADDRESS OF CONTRACT AUTHORITY

Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok, PIN: 25555531112

CONTACT INFORMATION

Zdenko Širanović
+385 1 33 88 988
Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok
zdenko.siranovic@dechra.com

BASIC INFORMATION ON TECHNICAL DETAILS ABOUT SUBJECT OF THE PROCUREMENT

Subject of procurement are services for efficacy tests of poultry vaccine strain against infectious bronchitis. The procurement is not divided into lots and the Tenderer must submit a tender for the entire subject of the procurement.

TYPE OF PROCUREMENT PROCEDURE: Procedure with publication of the Procurement notice

DEADLINE FOR OFFER SUBMISSION: August 9, 2018 at 11:00 local time

The offer, together with accompanying documentation has to be submitted in Croatian or English language. The offer shall be submitted in a sealed envelope, directly to the Contracting Authority or by postal services to the address: Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok.

E-MAIL ADRESS/LOCATION WHERE ADDITIONAL INFORMATION ARE AVAILABLE:

Complete tender documentation with belonging appendixes is available on the web page of Contracting Authority: http://www.genera.hr/hr/2/nabava

Documentation can be downloaded HERE.

Communication and any other exchange of information between Tenderer and Contracting Authority shall be in written form. If you have any problems with downloading the documentation please contact us.

 

PROCUREMENT NOTICE
May 10, 2018

Procurement procedure for persons not obligated to the public procurement act (version 2.0), in accordance with the call for proposals “Increase of the development of new products and services which supervene from research and development activities”

DATE OF PROCUREMENT NOTICE:May 10, 2018

PROCUREMENT TITLE

Field safety and efficacy trial of poultry vaccine, Publication reference: 09/2018 

NAME AND ADDRESS OF CONTRACT AUTHORITY

Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok, PIN: 25555531112 

CONTACT INFORMATION

Zdenko Širanović
+385 1 33 88 988
Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok
zdenko.siranovic@dechra.com 

BASIC INFORMATION ON TECHNICAL
DETAILS ABOUT SUBJECT OF THE PROCUREMENT

Subject of procurement are services for field safety and efficacy trial of poultry vaccine strain against infectious bronchitis. The procurement is not divided into lots and the Tenderer must submit a tender for the entire subject of the procurement. 

TYPE OF PROCUREMENT PROCEDURE

Procedure with publication of the Procurement notice

DEADLINE FOR OFFER SUBMISSION: May 30, 2018 at 11:00 local time

The offer, together with accompanying documentation has to be submitted in Croatian or English language. The offer shall be submitted in a sealed envelope, directly to the Contracting Authority or by postal services to the address: Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok.

E-MAIL ADRESS/LOCATION WHERE ADDITIONAL INFORMATION ARE AVAILABLE:

Complete tender documentation with belonging appendixes is available on the web page of Contracting Authority: http://www.genera.hr/hr/2/nabava

Documentation can be downloaded HERE.

Modification of Procurement documentation no 1 can be downloaded HERE.

Communication and any other exchange of information between Tenderer and Contracting Authority shall be in written form. If you have any problems with downloading the documentation please contact us.

 

PROCUREMENT NOTICE
19.04.2018

01.05.2018. istekao je rok za podnošenje ponuda. Predmetni postupak je završen.

Procurement procedure for persons not obligated to the public procurement act (version 2.0), in accordance with the call for proposals “Increase of the development of new products and services which supervene from research and development activities”

DATE OF PROCUREMENT NOTICE:
April 19, 2018

PROCUREMENT TITLE:

Efficacy tests of poultry vaccine strain against infectious bronchitis, Publication reference: 10/2018

NAME AND ADDRESS OF CONTRACT AUTHORITY:

Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok, PIN: 25555531112 

CONTACT INFORMATION:

Zdenko Širanović
+385 1 33 88 988
Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok
zdenko.siranovic@dechra.com 

BASIC INFORMATION ON TECHNICAL DETAILS ABOUT SUBJECT OF THE PROCUREMENT:

Subject of procurement are services for efficacy tests of poultry vaccine strain against infectious bronchitis. The procurement is not divided into lots and the Tenderer must submit a tender for the entire subject of the procurement.

TYPE OF PROCUREMENT PROCEDURE: Procedure with publication of the Procurement notice 

DEADLINE FOR OFFER SUBMISSION: May 9, 2018 at 11:00 local time 

The offer, together with accompanying documentation has to be submitted in Croatian or English language. The offer shall be submitted in a sealed envelope, directly to the Contracting Authority or by postal services to the address: Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok. 

E-MAIL ADRESS/LOCATION WHERE ADDITIONAL INFORMATION ARE AVAILABLE

Complete tender documentation with belonging appendixes is available on the web page of Contracting Authority: http://www.genera.hr/hr/2/nabava

Documentation can be downloaded HERE.

Communication and any other exchange of information between Tenderer and Contracting Authority shall be in written form. If you have any problems with downloading the documentation please contact us.

 

PROCUREMENT NOTICE
21.02.2018

01.03.2018. istekao je rok za podnošenje ponuda. Predmetni postupak je završen.

Procurement procedure for persons not obligated to the public procurement act (version 2.0), in accordance with the call for proposals “Increase of the development of new products and services which supervene from research and development activities”

DATE OF PROCUREMENT NOTICE: February 21, 2018

PROCUREMENT TITLE:

Efficacy tests of poultry vaccine strain, Publication reference: 01/2018 

NAME AND ADDRESS OF CONTRACT AUTHORITY:

Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok, PIN: 25555531112

CONTACT INFORMATION:

Zdenko Širanović
+385 1 33 88 988
Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok
zdenko.siranovic@dechra.com

BASIC INFORMATION ON TECHNICAL DETAILS ABOUT SUBJECT OF THE PROCUREMENT:

The subject of procurement are services for efficacy tests of poultry vaccine strain against infectious bronchitis. The procurement is not divided into lots and the Tenderer must submit a tender for the entire subject of the procurement.

TYPE OF PROCUREMENT PROCEDURE: 
Procedure with publication of the Procurement notice

DEADLINE FOR OFFER SUBMISSION:
March 13, 2018 at 16:00 local time

The offer, together with accompanying documentation has to be submitted in Croatian or English language. The offer shall be submitted in a sealed envelope, directly to the Contracting Authority or by postal services to the address: Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok.

E-MAIL ADRESS/LOCATION WHERE ADDITIONAL INFORMATION ARE AVAILABLE:

Complete tender documentation with belonging appendixes is available on the web page of Contracting Authority: http://www.genera.hr/hr/2/nabava

Communication and any other exchange of information between Tenderer and Contracting Authority shall be in written form. If you have any problems with downloading the documentation please contact us.

Documentation can be downloaded HERE.

Communication and any other exchange of information between Tenderer and Contracting Authority shall be in written form. If you have any problems with downloading the documentation please contact us.

PROCUREMENT NOTICE 
27.12.2017.

01.08.2017. istekao je rok za podnošenje ponuda. Predmetni postupak je završen.

Procurement procedure for persons not obligated to the public procurement act (version 2.0), in accordance with the call for proposals “Increase of the development of new products and services which supervene from research and development activities”

DATE OF PROCUREMENT NOTICE: 
December 27, 2017

PROCUREMENT TITLE:
Safety tests of poultry vaccine strain, Publication reference: 08/2017

NAME AND ADDRESS OF CONTRACT AUTHORITY:
Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok, PIN: 25555531112

CONTACT INFORMATION:
Zdenko Širanović
+385 1 33 88 988
Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok
zdenko.siranovic@dechra.com

BASIC INFORMATION ON TECHNICAL DETAILS ABOUT SUBJECT OF THE PROCUREMENT:

Subject of procurement are services for safety tests of poultry vaccine consisting of:
a) Safety tests of poultry vaccine strain against infectious bronchitis
b) Safety tests of poultry vaccine strain against infectious bursal disease
The procurement is not divided into lots and the Tenderer must submit a tender for the entire subject of the procurement.

TYPE OF PROCUREMENT PROCEDURE:
Procedure with publication of the Procurement notice

DEADLINE FOR OFFER SUBMISSION:

January 17, 2018, at 16:00 local time
The offer, together with accompanying documentation has to be submitted in Croatian or English language. The offer shall be submitted in a sealed envelope, directly to the Contracting Authority or by postal services to the address: Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok.

E-MAIL ADRESS/LOCATION WHERE ADDITIONAL INFORMATION ARE AVAILABLE:

Complete tender documentation with belonging appendixes is available on the web page of Contracting Authority: http://www.genera.hr/hr/2/nabava

Documentation can be downloaded HERE.

Communication and any other exchange of information between Tenderer and Contracting Authority shall be in written form. If you have any problems with downloading the documentation please contact us.


OBAVIJEST O NABAVI 
12.07.2017.

01.06.2017. istekao je rok za podnošenje ponuda. Predmetni postupak je završen.

Postupak nabave sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NoJN), trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, referentna oznaka: KK.01.2.1.01.

DATUM OBJAVE: 12.07.2017.

Broj nabave: 02/2017

NAZIV  I ADRESA NARUČITELJA:
Naziv naručitelja: Genera d.d.
Sjedište: Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok
OIB: 25555531112  

KONTAKT PODACI:

Zdenko Širanović
Telefon: +385 1 33 88 988
Adresa elektroničke pošte: zdenko.siranovic@dechra.com

OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je istraživačka oprema i program za upravljanje analitičkim instrumentima. 

Predmet nabave podijeljen je u sedam grupa kako slijedi:

Grupa 1 - Laboratorijska oprema za pohranu, sterilizaciju i inkubaciju
Grupa 2 - Laboratorijska oprema za pripremu, dekontaminaciju i analizu uzoraka
Grupa 3 – Program za upravljanje analitičkim instrumentima
Grupa 4 - Informatička oprema
Grupa 5 - Vertikalni laminarni kabinet  
Grupa 6 - Sustav za kontrolu temperature i vlage 
Grupa 7 - Aparat za uzorkovanje zraka

VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Postupak s objavom Obavijesti o nabavi 

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 01.08.2017. u 12 sati

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja.  

ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA:

Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici naručitelja: http://www.genera.hr/hr/2/nabava/

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila: zdenko.siranovic@dechra.com

Dokumentaciju je moguće preuzeti OVDJE. 

Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 1 33 88 888OBAVIJEST O NABAVI

01.06.2017. istekao je rok za podnošenje ponuda. Predmetni postupak je završen.

Postupak nabave sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NoJN), trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, referentna oznaka: KK.01.2.1.01.

DATUM OBJAVE: 12.05.2017.

Broj nabave: 01/2017 

NAZIV I ADRESA NARUČITELJA:

Naziv naručitelja: Genera d.d.
Sjedište: Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok
OIB: 25555531112

KONTAKT PODACI:

Zdenko Širanović
Telefon: +385 1 33 88 988
Adresa elektroničke pošte: zdenko.siranovic@dechra.com

OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave su savjetodavne usluge za upravljanje projektom i provedbu postupaka nabave za potrebe projekta. Predmet nabave nije podijeljen u grupe te ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave. 

VRSTA JAVNOG NADMETANJA:
Postupak s objavom Obavijesti o nabavi

ROK ZA DOSTAVU PONUDA:
01.06.2017. u 10 sati

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja.

ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA:

Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici naručitelja: http://www.genera.hr/hr/2/nabava/

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila: zdenko.siranovic@dechra.com

DOKUMENTACIJA:

  • Obavijest o nabavi
  • Dokumentacija za nadmetanje

Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 1 33 88 988