Seminar “Održiva upotreba pesticida"

15.01.2013.

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja je, u saradnji sa Projektom IPA 2008 „Podrška Upravi BiH za zaštitu zdravlja bilja“ i USAID/Sida FARMA projektom, održala drugi ciklus seminara za poljoprivredne proizvođače koji se bave biljnom proizvodnjom na temu „Održiva upotreba pesticida“.

Seminar se održavao tokom januara u Gradačcu, Tuzli i Čapljini, kojem je prisustvovalo preko 500 poljoprivrednih proizvođača.
Seminar je nastavak prvog ciklusa aktivnosti koje su sprovedene u septembru 2012. godine na pet lokaliteta Bosne i Hercegovine, a održavao se s ciljem podizanja nivoa svijesti poljoprivrednih proizvođača o opasnostima koje nastaju nepravilnom upotrebom pesticida.

Na seminaru su učesnici imali priliku da unaprijede znanje iz oblasti integralne zaštite bilja i pravilne upotrebe pesticida. Pored toga učesnici seminara su upoznati sa sadržajem i obavezama propisanim Pravilnikom o dužnostima korisnika fitofarmaceutskih sredstava („Službeni glasnik BiH“, broj 101/12)