Farmakovigilancija

Farmakovigilancija u području veterinarsko-medicinskih proizvoda znanost je čije su aktivnosti vezane uz otkrivanje, procjenu, razumijevanje, prevenciju i reagiranje na nuspojave, kao i ostalih problema nastalih primjenom veterinarsko-medicinskih proizvoda. Farmakovigilancija je zakonska, moralna i etička obveza svakog sudionika u procesu proizvodnje, distribucije i primjene veterinarsko-medicinskog proizvoda. Uz praćenje pojavnosti poznatih i nepoznatih nuspojava koje se mogu dogoditi tijekom i nakon uporabe proizvoda, farmakovigilancija veterinarsko-medicinskih proizvoda obuhvaća i sumnju na izostanak očekivane učinkovitosti i sumnju na promjenu u razdoblju karencije, učinke tijekom uporabe proizvoda koja nije u skladu s uputom, potencijalne učinke upotrebljenog proizvoda na okoliš i eventualne neželjene reakcije ljudi koji su došli u dodir s veterinarsko-medicinskim proizvodom.

Genera d.d. je farmaceutska kompanija koja tijekom svoje gotovo stoljetne tradicije u razvoju i proizvodnji veterinarsko-medicinskih proizvoda na prvo mjesto stavlja brigu o sigurnosti i učinkovitosti svojih proizvoda i primjenjuje sve standarde farmakovigilancije propisane zakonima i pravilnicima Republike Hrvatske i Europske unije.

Genera d.d ima izgrađen sustav farmakovigilancije koji osigurava da se svaka pristigla dojava povezana sa sumnjom na sigurnost proizvoda pravodobno procijeni i da se u slučaju potrebe brzo reagira prema tržištu i nadležnim institucijama, smanjujući tako na najmanju moguću mjeru eventualna štetna djelovanja vlastitih proizvoda.

U cilju osiguravanja sigurnosti proizvoda za zdravlje životinja i ljudi, molimo Vas da ako posumnjate na bilo kakvu nuspojavu ili štetni događaj prilikom korištenja bilo kojeg veterinarsko-medicinskog proizvoda GENERE d.d. kontaktirate našega prodajnog predstavnika ili na sljedeće kontakte:

e-mail: pharmacovigilance@genera.hr
T: +385 1 33 88 611
F: +385 1 33 88 650

Pošta:

GENERA d.d.
Odjel Registracija
Svetonedeljska 2, Kalinovica
10 436 Rakov Potok Croatia

 

Zahvaljujemo na suradnji!

Obrazac za prijavu nuspojave (download)