Hrvatska postaje članicom Europske agencije za lijekove (EMA)

24.06.2013.

S 1.7.2013. godine, ulaskom u Europsku Uniju, Hrvatska postaje dio Europske mreže za lijekove te će biti uključena u aktivnosti svih sedam znanstvenih odbora Europske agencije za lijekove (EMA). Pripreme za sudjelovanje započele su 2007. godine putem programa za pretpristupnu pomoć od strane Europske Komisije.

U okviru tog programa, Agencija je surađivala sa hrvatskim nadležnim tijelima pripremajući ih za sudjelovanje u aktivnostima Europske agencije za lijekove i pridonijela stvaranju sustava za razmjenu informacija. Kao dio programa, Hrvatska je sudjelovala kao promatrač na određenim susretima te su organizirani brojni treninzi, konferencije i posjete za hrvatske stručnjake.

Više na:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/07/news_detail_001838.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1