Nova EU-ova regulativa za farmakovigilanciju

02.07.2012.

Na snagu je stupila nova EU-ova regulativa za farmakovigilanciju (Regulation (EU) No 1235/2010 and Directive 2010/84/EU) koja je usvojena u prosincu 2010. godine. Između ostalog cilj nove regulative je definirati uloge i odgovornosti, potaknuti izravne prijave pacijenata o nuspojavama, smanjiti duplikate prijava i povećati učinkovitost, pojednostaviti procese, povećati transparentnost te pratiti učinak minimalizacije rizika.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000492.jsp