IVERKTIN 1%

ivermektinski ekto i endo antiparazitik
Kategorije:Antiparazitici
Vrste životinja:Svinje
Goveda
Ovce i koze
Tržišta:Bosna i Hercegovina
Hrvatska
Mađarska
Slovenija

Farmakološki oblik

otopina za injekciju

Aktivni sastojak

ivermektin

Sastav

1 ml otopine sadržava 10 mg ivermektina.
Pomoćne tvari: glicerol formal i polietilenglikol 200.

Djelovanje

Širokospektarni endektocid ivermektin uvršten je u skupinu makrocikličkih laktona (avermektini i milbemicini), a fermentacijski je proizvod aktinomicete Streptomyces avermitilis. U nametnicima se selektivno i sa visokim afinitetom veže za ionske kanale čijem otvaranju i zatvaranju posreduje glutamat, a koji se nalaze u živčanim i mišićnim stanicama beskralježnjaka. U njima ivermektin povećava propusnost staničnih membrana za ione klora, slijedi hiperpolarizacija živčanih i mišićnih stanica te paraliza i uginuće parazita. Spojevi iz ove skupine mogu otvarati kloridne kanale i posredstvom neurotransmitora gama-amino-maslačne kiseline (GABA). Avermektini ne djeluju na trakavice ni na metilje, u kojih GABA ne sudjeluje u prijenosu podražaja.
U ciljnih životinja sporo se resorbira, brzo i opsežno raspodjeljuje i protrahirano izlučuje iz organizma. Nakon subkutane injekcije vršnu razinu u plazmi postiže unutar 1 do 2 dana, a poluvrijeme eliminacije iznosi nekoliko dana. To osigurava dugotrajan antiparazitski učinak i protrahiranu zaštitu od reinvazija u goveda, ovaca i svinja. Avermektini se izlučuju prvenstveno u žuči, odnosno izmetom, a samo 2 % mokraćom.
Sigurnost primjene avermektina za sisavce temelji se na činjenici da u terapijskim dozama ivermektin ne može u CNS-u ciljnih životinjskih vrsta poremetiti djelovanje GABA-e. Istodobno ivermektin se ne upliće u aktivnost acetilkolina, osnovnog neurotransmitora u perifernom živčanom sustavu sisavaca.

Indikacije

Suzbijanje invazija želučano-crijevnim, plućnim i ‘kožnim’ parazitima u goveda, ovaca i svinja.
Govedo
*Želučano-crijevni nematodi (odrasli i razvojni stadij L4): Ostertagia ostertagi, (uključivo L3 i hipobiotski L4 stadiji), Ostertagia lyrata, Haemonchus placei; Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis; Cooperia oncophora (uključivo L3), C. punctata, C. pectinata; Oesophagostomum radiatum (odrasli i stadij L3), Bunostomum phlebotomum, Nematodirus helvehanus (odrasli),
N. spathiger (odrasli), Strongyloides papillosus (odrasli), Toxocara vitulorum (odrasli) i Trichuris spp. (odrasli).
-Plućni nematodi: Dictyocaulus viviparus (odrasli i inhibirani stadij L4).
-Očni nematod: Thelazia spp. (odrasli).
-Veliki i mali govedi štrk: Hypoderma bovis, H. lineatum (ličinke u migraciji).
-Uši: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus i Sonopotes capillatus*.
-Šugarci: Psoroptes bovis i Sarcoptes scabiei var. bovis*.
* Ivermektinske 1%-tne injekcije također mogu poslužiti kao pomoć u suzbijanju invazije paušima (Damalinia bovis) i šugarcima (Chorioptes bovis). Ivermektinom nije moguće postići cjelovito izlječenje tih parazitskih bolesti.
Ovca
- Želučano-crijevni nematodi (odrasli i razvojni stadiji): Haemonchus contortus, Ostertagia circumcincta (uključivo i inhibirane ličinke , O. trifurcata (odrasli i stadij L4), Trichostrongylus axei (odrasli), T. colubriformis (odrasli, stadiji L3 i L4), T. vitrinus (odrasli; Nematodirus filicollis (odrasli i stadij L4), N. spathiger (stadiji L3 i L4), Cooperia curticei (odrasli i stadij L4), Oesophagostomum columbianum (odrasli, stadiji stadiji L3 i L4), O. venulosum (odrasli); Chabertia ovina (odrasli, stadiji L3 i L4 stadij), Trichuris ovis (odrasli), Strongyloides papillosus (stadiji stadiji L3 i L4) i Gaigeria pachyscelis (odrasli, stadiji stadiji L3 i L4).
-Plućni vlasci: Dictyocaulus filaria (odrasli i L4 stadij) i Protostrongylus rufescens (odrasli).
-Ovčji štrk: Oestrus ovis (ličinke svih stadija u migraciji).
-Šugarci: Psoroptes communis var. ovis, Sarcoptes scabiei, Psorergates ovis.
Svinja
-Želučano-crijevni nematodi: Ascaris suum (odrasli i stadij, L4), Hyostrongylus rubidus (odrasli i L4 stadij), Oesophagostomum spp. (odrasli i stadij L4), Strongyloides ransomi (odrasli)* i Trichuris suis (odrasli)**.
-Plućni nematodi: Metastrongylus spp. (odrasli).
-Bubrežni nematod: Stephanurus dentatus (odrasli i stadij L4).
-Uši: Haematopinus suis ***.
-Šugarci: Sarcoptes scabiei var. suis***.
* Ivermektin apliciran krmačama 7-14 dana prije prasenja djelotvorno umanjuje transmamarni prijenos nematoda Strongyloides ransomi na prasad.
**Injekcije ivermektina mogu se koristiti kao pomoć u kontroli invazije odraslim oblićem Trichuris suis tzv. ‘bičasti crv”.
***Za uspješno suzbijanje šuge treba spriječiti reinfestaciju tj. svinje ne smiju dolaziti u dodir sa netretiranim jedinkama ili zagađenom opremom u nastambama. Ivermektin ne djeluje na jajašca uši od kojih se pojedina izlegu tek nakon 3 tjedna. Stoga je u slučaju invazije ušima iz infestiranih jajašaca tretman potrebno ponoviti.

Kontraindikacije

Upotreba 1%-tne injekcijske otopine ivermektina kontraindicirana je u životinja za koje ovaj lijek nije registriran. Ivermektin je posebno toksičan za pojedine pasmine pasa npr. za škotske (collie) i staroengleske (bobtail) ovčare.
Suzbijanje ličinaka govedeg štrka kontraindicirano je provoditi zimi (prosinac-ožujak) zbog mogućih komplikacija npr. ugibanje ličinaka u kralješničnom kanalu (pareze, paralize) ili ugibanje u stijenci jednjaka (slinjenje i nadam).

Uporaba

Iverktin® 1 % injekcije mogu se dati automatskom ili standardnom brizgalicom. Ako se tretira veliki broj životinja preporučuje se upotrijebiti automatska brizgalica. Pritom treba koristiti sterilne igle koje se zamijeni nakon 10-12 životinja.

Prije injiciranja Iverktin®-a mjesto aplikacije treba dezinficirati.
Vrsta životinje Put i mjesto aplikacije Iverktin® 1 % doza
Govedo s.c. ispred ili iza lopatice 1ml/50 kg
Ovca s.c. u kožni nabor iza lopatice 0.5 ml/25 kg
Svinja s.c. iza uha na vratu 1ml/33 kg

Govedo:
1 ml/50 kg t.m. (0.2 mg ivermektina/kg), supkutano ispred ili iza lopatice. Za injiciranje najbolje je koristiti iglu unutrašnjeg promjera 1.6-1.8 mm i dužine 15-20 mm. Suzbijanje invazije ličinaka velikog i malog goveđeg štrka najpovoljnije je provesti u kasnu jesen ili početkom zime (ne poslije XII mj.), dok razvojni stadiji (L3) nisu dospjeli u kralježnički kanal.

Ovca:
0.5 ml/25 kg t.m. (0.2 mg ivermektina/kg), supkutano u kožni nabor iza lopatice. Prije injiciranja treba provjeriti da je igla prošla kroz vunu i kožu. Suzbijanje estroze ovaca najbolje je provesti u jesen nakon prvih mrazeva tj. kada više nema odraslih insekata (krilati stadiji) pa nije moguća reinvazija.
U liječenju šuge ovaca Iverktin® 1 % treba dati 2 x s razmakom od 7 dana. Jednokratnom injekcijom samo se umanji broj šugaraca što može dati pogrešnu sliku da je šuga iskorijenjena.

Svinja:
1 ml/33 kg t.m. (0.3 mg ivermektinalkg), supkutano iza uha na vratu. U mladih svinja, posebno onih lakših od 16 kg, kojima je ukupna doza manja od 0.5 ml, važno je Iverktin® 1 % točno dozirati (upotrijebiti brizgalicu s podjelom od 0.1 ml). Za injiciranje najbolje je koristiti iglu unutrašnjeg promjera 1.6 1.8 mm i dužine 35 mm.

Program suzbijanja parazita
Na početku svakog sustavnog suzbijanja parazita treba jednokratno liječiti sve životinje u uzgoju, a zatim se preporučuje provoditi slijedeći program:

krmače:
dehelmintizirati 7-14 dana prije prasenja, da bi se umanjila invazija prasadi. nazimice: dehelmintizirati 7-14 dana prije parenja i 7 14 dana prije prasenja.

nerasti:
tretirati ovisno o izloženosti invaziji, no najmanje 2 x na godinu.

tovne svinje:
sve životinje liječiti prije smještaja u čiste nastambe.
Svinje koje dolaze u dodir sa zemljom u slučaju reinvazije nužno je ponovno dehelmintizirati. Nakon liječenja šuge treba poduzeti mjere da se spriječi reinvazija.

Nuspojave

Nakon sc. davanja Iverktin® 1 % injekcija, pojedina goveda i ovce očituju prolaznu bol. Ponekad se na mjestu injiciranja stvori mala oteklina, koja se spontano povuče.

Napomene

Iverktin® 1 % injekcije ne smiju se dati mokrim i/ili prljavim životinjama.
Prije davanja ivermektinskih injekcija ovcama, preporučuje ih se vakcinirati protiv klostridijskih infekcija. Iverktin® 1 % ne smije se aplicirati intramuskularno i intravenski.
Interakcije
Nisu poznate in vivo interakcije ivermektina s drugim usporedo danim lijekovima.
Graviditet i laktacija
Krmače
Iverktin® 1 / injekcije smiju se davati tijekom suprasnosti i dojenja.
Krave i ovce
Pripravak Iverktin® 1 % smije se dati u bilo kojem stadiju graviditeta i laktacije pod uvjetom da se mlijeko ne koristi za prehranu Ijudi ili izradu namirnica.
Sigurnost za osobe koje primjenjuju lijek
Za vrijeme rukovanja Iverktin® 1 % injekcijama ne smije se jesti, piti i pušiti. Nakon upotrebe treba oprati ruke.
Sigurnost za okoliš
Ivermektin je posebno toksičan za ribe i brojne organizme vodenih ekosustava. S neiskorištenim lijekom ne smije se zagaditi nadzemne i podzemne vode.

Čuvanje

Čuvati zaštićeno od svjetlosti, pri temperaturi do 25 °C i izvan dosega djece

Izdavanje

Izdaje se na veterinarski recept.

Pakiranje

50 ml

Svi podaci su informativnog karaktera te isti ovise o odobrenju za stavljanje u promet temeljem propisa pojedinog tržišta.