MOSPILAN 20 SP

Kategorije:Insekticidi
Vrste kultura:Jabuka
Breskva
Duhan
Paprika
Rajčica
Šećerna i stočna repa
Tržišta:Hrvatska
Bosna i Hercegovina

Insekticid širokog spektra

DJELATNA TVAR

Acetamiprid 200 g/kg

DJELOVANJE

MOSPILAN 20 SP vodeći insekticid za suzbijanje lisnih ušiju. Također ga odlikuje izvrsna učinkovitost u suzbijanju brojnih problematičnih štetnika (tripsi, mineri, štitasti moljci, zlatica, kr. buha.) je insekticid za folijarnu primjenu iz skupine neonikotinoida. Djelatna tvar u sredstvu ometa prijenos podražaja u živčanom sustavu štetnih organizama na način koji se razlikuje od insekticida iz skupine organofosfornih spojeva, karbamata i piretroida. Zbog toga MOSPILAN 20 SP djeluje i na one štetnike koji su postali djelomično ili potpuno otporni na insekticide iz spomenutih skupina. MOSPILAN 20 SP pokazuje izrazito sistemično i translaminarno djelovanje pa se ravnomjerno raspoređuje u biljci te u malim količinama (dozama) pruža dugotrajnu zaštitu.

UPOTREBA

MOSPILAN 20 SP upotrebljava se za suzbijanje:
- krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) na krumpiru kada je većina ličinki u stadiju L1 i L2 u količini od 0,08 do 0,12 kg/ha uz utrošak vode od 200-400 l/ha (8-12 g sredstva u 20-40 l vode na 1000 m²);
- repinog buhača (Chaetocnema tibialis), repine pipe (Bothynoderes punctiventris) i crne repine uši (Aphis fabae) na šećernoj repi u količini od 0,125 kg/ha uz utrošak vode od 200-400 l/ha (12,5 g sredstva u 20-40 l vode na 1000 m²);
- lisne uši (Aphididae) na duhanu u količini od 0,125 kg/ha (12,5 g sredstva u 20-40 l vode na 1000 m²) i duhanovog tripsa (Thrips tabaci) u količini od 0,3 kg/ha (30 g sredstva u 20-40 l vode na 1000 m²);
- jabučnog savijača (Carpocapsa pomonella) na jabuci u koncentraciji 0,035%;
- jabučne ose pilatke (Hoplocampa testudinea) i minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) na jabuci u koncentraciji 0,025-0,035%
- breskvine zelene uši (Myzus persicae) na breskvi u koncentraciji od 0,0125% do 0,015%;
- lisnih uši (Aphididae) na paprici i krastavcu u koncentraciji 0,0125%;
- kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) na paprici i krastavcu u zaštićenom prostoru u koncentraciji 0,03% uz dva tretiranja u razmaku 3-4 dana;

OGRANIČENJA

Na krumpiru, duhanu, rajčici, krastavcima i paprici dopuštena su najviše dva prskanja godišnje, a u šećernoj repi najviše jedno prskanje godišnje.U voćarstvu sredstvo valja rabiti prije početka srpnja jer je opasno za predatore. Ne prskati u cvatnji i za vrijeme leta pčela. Izbjegavati da pčele dođu na neosušeno škropivo. Prskati isključivo nakon leta pčela.Upotreba iz zrakoplova nije dopuštena.

MIJEŠANJE

MOSPILAN 20 SP ne smije se miješati s bakarnim fungicidima, dodinom i fentinhidroksidom.

FITOTOKSIČNOST

MOSPILAN 20 SP upotrijebljen u preporučenim količinama i na opisani način nije toksičan za biljke.

KARENCA I RADNA KARENCA

Mospilan ima izrazito kratku karencu. Za rajčicu i krastavce traje 3 dana, za krumpir i papriku 7 dana, za breskve 14 dana, za duhan, šećernu i stočnu repu 35 dana. Domaće životinje ne treba puštati na ispašu 14 dana da se spriječi kontaminacija mlijeka. Radna karenca iznosi iznosi 24 sata.

PROIZVOĐAČ

Sumitomo, Japan.